Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Drum Cafe en een opdrachtgever, waarop Drum Cafe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Drum Cafe, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Uitvoering van de overeenkomst
Bij het aangaan van een overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen.
Drum Cafe zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en met vakmanschap uitvoeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Drum Cafe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Drum Cafe worden verstrekt.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de in de factuur aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, wordt een rente van 7% per maand over het verschuldigde bedrag berekend; opdrachtgever gaat door acceptatie van deze algemene voorwaarden met betaling van deze rente akkoord. De kosten bij latere betaling dan overeengekomen en gemaakt voor het (eventueel door derden laten) innen van het verschuldigde bedrag, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, komen volledig ten laste van opdrachtgever.

Klachten
Drum Cafe stelt de opdrachtgever na elke geleverde dienst in de gelegenheid te evalueren waarbij klachten binnen 14 dagen schriftelijk aan Drum Cafe kenbaar moeten worden gemaakt.

Aansprakelijkheid
Drum Cafe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel van deelnemers aan trainingen of workshops.
Drum Cafe is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Verklaring Arbeids Relatie
Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, wij verklaren géén gebruik te maken van de werknemersverzekeringen.
Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan ons gezelschap betalen.

Locaties
Drum Cafe heeft de volgende minimumeisen om het event te kunnen uitvoeren: Een zitplaats of staplaats voor iedere deelnemer op een droge locatie. Bij iedere locatie die hieraan niet voldoet zorgt de organisator voor een uitwijkmogelijkheid als dat door Drum Cafe noodzakelijk wordt geacht, bv in geval van (dreigende) regen. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt is Drum Cafe gerechtigd de show niet uit te voeren of af te breken. Eventuele vochtschade aan de instrumenten wordt in rekening gebracht. Een laad / los plaats op maximaal 200 meter van de ruimte.
Een parkeerplaats voor een bus 2.80 hoog.

Annuleringen en wijzigingen
Bij wijzigingen in de opzet van het programma maken we een nieuwe calculatie en overeenkomst waarbij de oude overeenkomst rechtsgeldig blijft totdat de nieuwe, door opdrachtgever getekend, is terug ontvangen. Bij wijzigingen in het programma brengen wij het bedrag van de nieuwe overeenkomst plus de annuleringskosten, met een minimum van € 450,- in rekening
Bij annulering tot 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij € 500,- in rekening; bij annulering van de workshop door opdrachtgever binnen 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij 50% van de overeengekomen som, met een minimum van € 500,- in rekening; bij annulering tot twee weken voor de dag dat de dienstverlening zal starten is dat de volle overeengekomen som.
Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Video en geluidsopnamen Gemaakte video opnames en foto’s door Drum Cafe blijven eigendom van Drum Cafe en kunnen door Drum Cafe rechten vrij gebruikt worden.
Het maken van geluid en / of beeldopnamen door of namens opdrachtgever, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Drum Cafe aan opdrachtgever ..