Algemene Voorwaarden / General conditions

( English below )

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Drum Cafe en een opdrachtgever, waarop Drum Cafe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Drum Cafe, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Uitvoering van de overeenkomst
De overeenkomst dient door de opdrachtgever bevestigd te worden door ondertekening en retournering . Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen. Drum Cafe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en met vakmanschap uitvoeren. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Drum Cafe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Drum Cafe worden verstrekt.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de in de factuur aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, wordt een rente van 7% per maand over het verschuldigde bedrag berekend; opdrachtgever gaat door acceptatie van deze algemene voorwaarden met betaling van deze rente akkoord. De kosten bij latere betaling dan overeengekomen en gemaakt voor het (eventueel door derden laten) innen van het verschuldigde bedrag, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, komen volledig ten laste van opdrachtgever.

Klachten
Drum Cafe stelt de opdrachtgever na elke geleverde dienst in de gelegenheid te evalueren waarbij klachten binnen 14 dagen schriftelijk aan Drum Cafe kenbaar moeten worden gemaakt.

Aansprakelijkheid
Drum Cafe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel van deelnemers aan trainingen of workshops. Drum Cafe is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Verklaring Arbeids Relatie
Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, wij verklaren géén gebruik te maken van de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan ons gezelschap betalen.

Locaties
Drum Cafe heeft de volgende minimumeisen om het event te kunnen uitvoeren:
Een zitplaats of staplaats voor iedere deelnemer op een droge locatie. Bij iedere locatie die hieraan niet voldoet zorgt de organisator voor een uitwijkmogelijkheid als dat door Drum Cafe noodzakelijk wordt geacht, bv in geval van (dreigende) regen. Als aan deze voorwaarde niet voldaan wordt is Drum Cafe gerechtigd de show niet uit te voeren of af te breken. Eventuele vochtschade aan de instrumenten wordt in rekening gebracht.
Een laad / los plaats op maximaal 200 meter van de ruimte.
Een parkeerplaats voor een bus 2.80 hoog.

Annuleringen en wijzigingen
Bij wijzigingen in de opzet van het programma maken we een nieuwe calculatie en overeenkomst waarbij de oude overeenkomst rechtsgeldig blijft totdat de nieuwe, door opdrachtgever getekend, is terug ontvangen. Bij wijzigingen in het programma brengen wij het bedrag van de nieuwe overeenkomst plus de annuleringskosten, met een minimum van € 500,- in rekening Bij annulering tot 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij € 750,- in rekening; bij annulering van de workshop door opdrachtgever binnen 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij 50% van de overeengekomen som, met een minimum van € 750,- in rekening; bij annulering tot twee weken voor de dag dat de dienstverlening zal starten is dat de volle overeengekomen som. Annuleringen worden in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Video en geluidsopnamen
Gemaakte video opnames en foto’s door Drum Cafe blijven eigendom van Drum Cafe en kunnen door Drum Cafe rechten vrij gebruikt worden. Het maken van geluid en / of beeldopnamen door of namens opdrachtgever, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Drum Cafe aan opdrachtgever


General conditions
These general conditions apply to every offer and every agreement between Drum Cafe and a client, to which Drum Cafe has declared these conditions to be applicable, insofar as the parties have not deviated from these conditions explicitly and in writing.
The present conditions also apply to all Drum Cafe agreements, where third parties are involved in the implementation.

Implementation of the agreement
The agreement must be confirmed by the client through signature and return of this agreement by mail.
On contracting the agreement the client stands guarantor for the presence of the required licenses (for example noise nuisance) and cannot claim supremacy in the event of refusal of them.
Drum Cafe will carry out the agreement to their best judgment and capacity and with skill.
The client ensures that all data, where Drum Cafe indicates that these are necessary or which the client should reasonably understand are necessary for the implementation of the agreement, are supplied to Drum Cafe in a timely manner.

Payment
Payment must occur within 30 days after invoice date, in the manner indicated on the invoice, in the currency used on the invoice.
The costs in the event of payment later than agreed and incurred to collect the chargeable amount (possibly using third parties), including the costs for legal assistance, are charged entirely to the client.

Complaints
After every service provided, Drum Cafe allows the client evaluation time, and complaints must be notified to Drum Cafe in writing, within 14 days.

Liability
Drum Cafe accepts no liability for physical injury of participants in training sessions or workshops.
Drum Cafe is never liable for consequential damage.

Statement labor relationship This activities arises no employment , we declare no use of employee insurance . This applies to all members of the Drum Cafe team.

Location

Drum Cafe sets the following minimum requirements to be able to carry out the event:
A dry location. For every location that does not comply with this, the organizer is to provide an alternative location if such is considered necessary by Drum Cafe, e.g. in case of (imminent) rain. This condition also applies to loading and unloading of the instruments.
We require a parking for a van 2.80 high.

Cancellations and modifications
If the number of participants is less than the number stated in the confirmation, there will be no refund. In the event of a larger number of participants we will, if necessary, carry out a re-calculation and send a new confirmation for that. The old confirmation remains legally valid until the new confirmation, signed by the client, is received by us. In the event of modifications in the set-up of the program we will re-calculate and send a new confirmation where the old agreement remains legally valid until the new agreement, signed by the client is received by us. In the event of modifications of the program, we will charge the cancellation costs over the difference between the old and the new agreement, with a minimum of € 500. -.
In the event of cancellation more than 30 days prior to the starting day of the service we will charge € 750.- in administration costs; in the event of cancellation of the workshop by the client less than 30 days prior to the starting day of the service we will charge 50% of the agreed sum, with a minimum of € 750. -; in the event of cancellation up to two weeks prior to the starting day of the service the charge will be the entire agreed sum.
Cancellations are only dealt with on working days during office hours. Cancellations outside these office hours are considered to have taken place on the next working day.